Идейна Платформа

Водени от принципите заложени в основния ни закон Конституция на Република България и отстоявайки общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост, търпимост и като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност, ще работим за изграждането на социално справедливо, демократично общество. 

Промяната на социалната среда, свързана с технологичното развитие не отклонява фокуса на вниманието от повишаването на благосъстоянието на отделната личност и просперитета на цялото общество, както и опазването на чистата околна среда.

Модернизацията на работата на политическите партии изисква въвеждането на нови прогресивни форми, за все по-активно участие на обществото при вземане на важни, държавно значими решения. В тази посока ще работим за това да бъдем изразител в максимална степен на обществения интерес чрез взаимодействие с всички граждански структури и синдикатите.

В стремежа си да преодолеем основните проблеми, пред които сме изправени през последните десетилетия, установявайки необходимостта от нарастване на ангажираността на държавата, ще участваме в политическия живот за да бъдем гарант за конституционните права за общодостъпно образование, безплатно здравеопазване и право на труд. Това са и най- важните мерки срещу дълбоката демографска криза, в която се намираме.     

В наименованието на партията ни БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ е заложено и съдържанието на нашия политически проект. Нова прогресивна линия насочена към общия национален просперитет, за да постигнем жизнен стандарт съизмерим с останалите страни членки на Европейския съюз.